Last updated: 11. septembra 2020

Pred použitím webu https://www.vinoservice.sk (ďalej len „služba“), ktorý prevádzkuje Víno Service s.r.o. („nás“, „my“ alebo „naše“, prečítajte si pozorne tieto Podmienky používania („Podmienky“, „Podmienky použitia“). “).

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú Službu.

Prístupom alebo používaním Služby súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou podmienok, nemusíte mať prístup k Službe.

Účty

Keď si u nás vytvoríte účet, musíte nám kedykoľvek poskytovať presné, úplné a aktuálne informácie. Ak tak neurobíte, bude to porušením Podmienok, čo môže mať za následok okamžité ukončenie vášho účtu v našej Službe.

Zodpovedáte za zabezpečenie hesla, ktoré používate na prístup k Službe, a za akékoľvek činnosti alebo činnosti vykonávané na základe vášho hesla, či už je vaše heslo pre našu Službu alebo pre službu tretích strán.

Zaväzujete sa, že svoje heslo neposkytnete žiadnej tretej strane. Keď sa dozviete o akomkoľvek porušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu, musíte nás o tom okamžite informovať.

Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah, vlastnosti a funkčnosť sú a zostanú výlučným vlastníctvom spoločnosti Víno Service s.r.o. a jej poskytovateľov licencií.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastní ani nekontroluje Víno Service s.r.o..

Víno Service s.r.o. nemá žiadnu kontrolu a nepreberá zodpovednosť za obsah, zásady ochrany súkromia alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Víno Service s.r.o. nebude zodpovedná ani priamo ani nepriamo zodpovedná za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby, ktoré sú k dispozícii. na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame prečítať si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vaše používanie Služby je na vaše výlučné riziko. Služba je poskytovaná „TAK, AKO JE“ a „TAK, AKO K DISPOZÍCII“. Služba je poskytovaná bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nielen, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia alebo priebehu výkonu.

Vládny zákon

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenska bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia.

Naše nevymáhanie ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa týchto práv. Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok považované za neplatné alebo nevymáhateľné súdom, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok zostanú v platnosti. Tieto Podmienky tvoria úplnú dohodu medzi nami, ktorá sa týka našej Služby, a rušia a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré by sme medzi sebou mohli mať ohľadom Služby.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného uváženia kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia významná, pokúsime sa o tom informovať najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo predstavuje podstatnú zmenu, určíme podľa nášho výhradného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej Služby po tom, čo tieto revízie nadobudnú účinnosť, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prestaňte Službu používať.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok, kontaktujte nás.