obchodnej spoločnosti VÍNO SERVICE s.r.o., so sídlom: Tokajská č. 185/23, Viničky, 076 31, IČO: 36204935,DIČ: 2020032388 , ICˇDPH SK2020032388 zapísanej v Obchodnom registri, Okresný súd Košice I, vložka 12304/V, oddiel: sro(ďalej ako “predávajúci”) pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, prevádzkovaného na internetovej adrese www.vinoservice.sk.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej ako “obchodné podmienky”) predávajúceho upravujú v zmysle zák. č 40/1964 Zb. (“Občiansky zákonník”) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté v súvislosti a/alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako “kúpna zmluva”), uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej ako “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.vinoservice.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej ako “webové rozhranie e-shopu”).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho, umiestnenej na adrese www.vinoservice.sk (ďalej ako “webová stránka”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

  Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 • Podnikateľom sa rozumie:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

  Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci v primeranom rozsahu meniť alebo dopĺňať, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Predávajúci oznámi zmenu obchodných podmienok kupujúcemu uverejnením na webových stránkach alebo iným vhodným spôsobom najmenej 14 dní pred navrhovaným dňom účinnosti s tým, že kupujúci (pokiaľ sa na neho, resp. na ním uzavretú kúpnu zmluvu vzťahuje zmena obchodných podmienok) je oprávnený v uvedenej lehote (t. j. pred nadobudnutím účinnosti zmeny) odmietnuť zmeny obchodných podmienok a záväzok z toho dôvodu vypovedať. Pokiaľ kupujúci písomne neoznámi nesúhlas s navrhovanou zmenou pred dňom účinnosti zmeny obchodných podmienok, platí, že navrhovanú zmenu obchodných podmienok prijal. To isté platí, pokiaľ s obchodnými podmienkami vysloví súhlas poslaním objednávky podľa čl. 3.4. týchto obchodných podmienok alebo svojím prihlásením do užívateľského účtu (pozri ďalej).

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho, uskutočnenej na webovej stránke, môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru (ďalej ako “užívateľský účet”). V prípade, že to webové rozhranie e-shopu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru aj bez registrácie.

2.2. Na účely registrácie kupujúceho na webovej stránke, jej užívanie kupujúcim a ďalej na účely objednania tovaru a uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu v rozsahu vyžiadanom predávajúcim správne, úplné a pravdivé údaje týkajúce sa kupujúceho, ktoré podľa svojej povahy môžu byť osobnými údajmi kupujúceho. Zmenu kupujúcim poskytovaných údajov je kupujúci povinný bezodkladne po ich zmene oznámiť predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinností kupujúceho podľa tohto článku 2.2 obchodných podmienok.

2.3. Oprávnený prístup k užívateľskému účtu je možný len po zadaní užívateľského mena a hesla kupujúceho na webovej stránke. Kupujúci je povinný uchovať v tajnosti a žiadnej osobe neposkytnúť svoje užívateľské meno a heslo a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akýkoľvek neoprávnený prístup do užívateľského účtu alebo akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s neoprávneným prístupom do užívateľského účtu kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 1 rok nevyužíva alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti plynúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byt dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie e-shopu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas zobrazovania vo webovom rozhraní e-shopu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami. Všetky ponuky predaja tovaru, umiestnené vo webovom rozhraní e-shopu, sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu ohľadne ponúkaného tovaru.

3.2. Webové rozhranie e-shopu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.3. Za účelom objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní e-shopu, hlavne informácie o:

 • kupujúcom, vyžadované predávajúcim,
 • tovare, objednávanom kupujúcim (kupujúci “vloží” objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania e-shopu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar zvolený kupujúcim,
 • požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

v objednávke bude vždy uvedená informácia o celkovej cene kupovaného tovaru a nákladoch spojených s jeho dodaním (ďalej spoločne ako “objednávka”).

3.4. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “POKRAČOVAŤ >”. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a ich neoddeliteľnými súčasťami, ktorými sú ich prílohy “Reklamačný poriadok”, “Spôsoby prepravy”, “Spôsoby platby”, “Ako postupovať pri poškodení tovaru prepravcom” a “Zásady ochrany osobných údajov”, a s ich obsahom, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.

3.5. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú správne, úplné a pravdivé. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí toto prijatie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej ako “elektronická adresa kupujúceho”). Kópiu obchodných podmienok dostane kupujúci aj ako prílohu potvrdenia objednávky na elektronickú adresu kupujúceho.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia neuzavrieť s kupujúcim akúkoľvek kúpnu zmluvu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Všetky ceny tovaru sú zmluvné. Vo webovom rozhraní e-shopu sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, t. j. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ na získanie tovaru zaplatiť; to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

4.2. Prípadné akčné ceny platia do vypredania zásob, pri uvedení počtu kusov akčného tovaru, alebo počas vymedzeného obdobia.

4.3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými v prílohe týchto obchodných podmienok, dostupných na webovej stránke a nazvaných ako “Spôsoby platby”.

4.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, ďalej sa rozumejú kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby prostredníctvom dobierky je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.7. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.8. Predávajúcim poskytnuté prípadné zľavy z ceny tovaru kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom

5.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a taktiež priame náklady spojené s vrátením tovaru, ak nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou. Maximálne náklady sú v takom prípade odhadované na čiastku 80 Eur.

5.2. Na webových stránkach predávajúceho www.vinoservice.sk môže kupujúci elektronicky vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné prehlásenie. Pokiaľ kupujúci využije túto možnosť, predávajúci mu obratom pošle potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúcemu k dispozícii v sekcii “moje objednávky”, “vybavené objednávky”.

5.3. Informáciu o odstúpeniu od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iných aj na korešpondenčnú adresu predávajúceho VÍNO SERVICE s.r.o., Školska 20/1 | Slovenské Nové Mesto | 076 33 | SK​, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho vinoservice@mmnet.sk. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 kalendárnych dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať, s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

 • Adresa pre zaslanie reklamácie:

VÍNO SERVICE s.r.o.
Školska 20/1

Slovenské Nové Mesto | 076 33 | SK​

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok rovnakým spôsobom vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Pokiaľ kupujúci zvolí iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.5. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 1. a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy;
 2. b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu, nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 3. c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu, nezávislých od vôle podnikateľa;
 4. d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
 5. e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 6. f) o oprave alebo údržbe vykonanej na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť, to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv alebo dodaní iných ako vyžiadaných náhradných dielov;
 7. g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 8. h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal;
 9. i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov;
 • j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne;
 • k) uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby alebo
 • l) o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, predávajúcemu tým vzniká voči kupujúcemu nárok na náhradu škody tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do momentu prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim podnikateľom

5.9. V prípade, že je kupujúcim podnikateľ, uplatnia sa na odstúpenie od kúpnej zmluvy príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 1. PREPRAVA, DODANIE A PREVZATIE TOVARU

6.1. Ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim si 4home vyhradzuje právo žiadať od neho náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s objednávkou, najmä nákladov na spätné zaslanie tovaru. Ďalej si 4home vyhradzuje právo neprijať ďalšiu objednávku, ak kupujúci opakovane neprevezme zásielku s tovarom.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ. Ďalšie práva a povinnosti kupujúceho v súvislosti s prevzatím tovaru od prepravcu sú upravené v dokumente Ako postupovať pri poškodení tovaru prepravcom.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru sú upravené v dokumente Spôsoby prepravy.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A STAŽNOSTI

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi a Reklamačným poriadkom.

7.2. Pokiaľ ste od nás dostali chybný tovar, prosím, kontaktujte naše reklamačné oddelenie vinoservice@mmnet.sk, +421 56 679 22 42. Vždy sa snažíme riešiť problémy spôsobom, ktorý je uspokojivý pre obe strany. V prípade, že sa nám nepodarí dospieť k vzájomnej dohode, máte možnosť obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Konkrétne pokyny nájdete na stránke SOI. Ak žijete v inom členskom štáte EÚ ako na Slovensku, môžete využiť portál Európskej komisie na elektronické podávanie sťažností. Svoju sťažnosť môžete podať na stránke: Riešenie sporov online. V sťažnosti by ste mali uviesť aj našu emailovú adresu: vinoservice@mmnet.sk.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania e-shopu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania e-shopu. Webové rozhranie e-shopu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že v rámci mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov sa môže kupujúci obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu možno podať písomnou formou, príp. na internetových stránkach SOI.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCII

9.1. Obsah ustanovenia tohto článku 9 týchto obchodných podmienok je obsahom samostatnej prílohy nazvanej ako “Zásady ochrany osobných údajov”.

 • DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, akákoľvek korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť doručená druhej zmluvnej strane písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty – uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:

 • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb – prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odmietne (poprípade osoba oprávnená prevziať za neho zásielku) zásielku prevziať,
 • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a odovzdania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že adresát sa o uložení nedozvedel.
 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia bude aplikované ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4. Kontaktné údaje predávajúceho

 • korešpondenčná adresa na doručovanie:

VÍNO SERVICE s.r.o.
Školska 20/1 | Slovenské Nové Mesto | 076 33 | SK​

 • adresa elektronickej pošty:

vinoservice@vinoservice.sk

 • telefón:

+421 56 679 22 42

11.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie kúpnej zmluvy pred odoslaním tovaru ak zistí, že tovar bol ponúkaný za zjavne chybnú cenu, pre daný tovar úplne neobvyklú. V takom prípade musí zákazníka o tejto skutočnosti informovať, k uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

 

V Slovenskom Novom Meste dňa 1. 1. 2020

Tieto obchodné podmienky platia a sú účinné od 1. 1. 2020