Foval Ce 1 l

45.00

FOVAL CE je veľmi silný insekticíd proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu.

Je veľmi efektívny v boji proti komárom vo vegetácii (trávnik, živé ploty, kríky, stromy, lemované cesty) a proti muchám vo vidieckom prostredí, v stajniach a na farmách. Insekticíd je zároveň účinný aj proti mravcom, plošticiam a kliešťom.

Balenie obsahuje aj dávkovaciu striekačku.

FOVAL CE je koncentrovaný produkt, ktorý sa riedi vodou.

Riedenie  –  jedno balenie na 10 litrov vody

 

Účinné látky:

cypermetrín (80 g/kg), tetrametrín (20 g/kg), piperonyl butoxid (100 g/kg)

Obsahuje benzénsulfónovú kyselinu, C10-13-alkyl deriváty, vápenaté soli.

.

Dávkovanie pre 100 ml insekticídu:

Lietajúci hmyz:

100 ml / 5-10 litrov vody (koncentrácia 1-2%)

Lezúci hmyz:

100 ml / 2,5-5 litrov vody (koncentrácia 2-4%)

Zmes je klasifikovaná ako:

Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Carc. 2 H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

UPOZORNENIE:   Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku ! 

Odhad doručenia: 25 apríla 2024 - 26 apríla 2024
Foval Ce 1 l

45.00